ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรม สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจ อำเภอสะเมิง

เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ ในอำเภอหางดง พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานทุนวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทุกกลุ่มจะมีปราชญ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใ... อ่านต่อ

กิจกรรม สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจ อำเภอหางดง

เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ ในอำเภอหางดง พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานทุนวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทุกกลุ่มจะมีปราชญ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใ... อ่านต่อ

แนะนำโครงการกับส่วนราชการอำเภอสะเมิง

เป็นกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมและประโยชน์ที่ชุมชนจ... อ่านต่อ

แนะนำโครงการกับส่วนราชการอำเภอหางดง

กิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้... อ่านต่อ