ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรม สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจ อำเภอสะเมิง

Image

เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ ในอำเภอหางดง พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานทุนวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทุกกลุ่มจะมีปราชญ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าในแบบดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสกัดอัตลักษณ์นำทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการแบบร่วมสมัยได้ โดยภาพรวมของกลุ่ม มีความต้องการ ดังนี้ 1) ความต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ 2) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 3) การส่งเสริมการตลาด 

โดยอำเภอหางดง มีกลุ่มวิสาหกิจที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

  1. วิสาหกิจชุมชุมกลุ่มกาแฟผายองบ้านแม่ตุงติง
  2. วิสาหกิจชุมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาเมื้ยงอินทรีย์
  3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอังคาย
  4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านงาแมง
  5. วิสากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมง

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: