1
Image 1

การสร้างแบรนด์สินค้าวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ความหมายของแบรนด์ ความสำคัญ ของแบรนด์ในสินค้าเชิงวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล รวมถึงเทคนิคการวางตำแหน่งตราสินค้า การดึงถอดรหัสฐานทุนวัฒนธรรมเข้า

Read More
2
Image 1

การเป็นผู้ประกอบการสินค้าเชิงวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล

เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการสินค้าวัฒนธรรม เสริมสร้างทักษะในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏ

Read More
3
Image 1

การใช้งานร้านค้าออนไลน์และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์

เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการใช้งานร้านค้าออนไลน์และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ โดยอาศัย Social Media Platform 

 

Read More