หลักสูตรฝึกอบรม

การสร้างแบรนด์สินค้าวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล

Image

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ความหมายของแบรนด์ ความสำคัญ ของแบรนด์ในสินค้าเชิงวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล รวมถึงเทคนิคการวางตำแหน่งตราสินค้า การดึงถอดรหัสฐานทุนวัฒนธรรมเข้าสู่แบรนด์

 


 File Download

Share this Post: