ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

Image

การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมเข้ามาสู่โลกออนไลน์มีหลายปัจจัยที่ต้องศึกษาและเตรียมพร้อม นอกเหนือจากการลงทุนและต้องมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยหลายมิติ เช่น เทคโนโลยีด้านการจัดจำหน่าย เทคโนโลยีด้านการชำระเงิน เทคโนโลยีด้านการเสนอขายสินค้า เทคโนโลยีด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการบริการหลังการขาย ซึ่งมิติต่าง ๆ ที่กล่าวมา มีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้ อาทิ Social Media Platform หรือ E-marketplace platform ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับธุรกิจและเป้าหมายของธุรกิจ จึงจะสามารถเข้าสู่โลกของธุรกิจออนไลน์อย่างผู้ประกอบการมืออาชีพและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

กิจกรรมดังกล่าวมีวิสาหกิจชุมชนในอำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง จำนวน 10 กลุ่ม เข้ารับกับฝึกอบรม ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Social Media Platform หรือ E-marketplace platform โดยมี อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร และอาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: