หลักสูตรฝึกอบรม

การเป็นผู้ประกอบการสินค้าเชิงวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล

Image

เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการสินค้าวัฒนธรรม เสริมสร้างทักษะในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติการ การเงิน และวางแผนธุรกิจ


 File Download

Share this Post: