ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรม สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจ อำเภอหางดง

Image

เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ ในอำเภอหางดง พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานทุนวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทุกกลุ่มจะมีปราชญ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าในแบบดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสกัดอัตลักษณ์นำทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการแบบร่วมสมัยได้ โดยภาพรวมของกลุ่ม มีความต้องการ ดังนี้ 1) ความต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ 2) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 3) การส่งเสริมการตลาด 

โดยอำเภอหางดง มีกลุ่มวิสาหกิจที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

  1. วิสาหกิจชุมชุมกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
  2. วิสาหกิจชุมกลุ่มปติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
  3. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
  4. วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน
  5. วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านป่าสัก

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: