ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสินค้านวัตกรรมด้านวัฒนธรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านป่าสัก

Image

การพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าพันเมืองประยุกต์ของกลุ่มลูกค้าผู้ชาย ซึ่งแต่เดิมเกิดปัญหากับกลุ่มลูกค้าค่อนข้างมากคือ ขนาดสัดส่วนและรูปแบบของสินค้าทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูสูงวัยกว่าทีควรจะเป็น และยังไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้ประกอบการ จึงนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโครงการนี้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) เลือกรูปแบบของเสื้อผ้าได้แรงบันดาลใจมาจากเสื้อผ้าด้งเดิมของผู้ชายล้านนามีสวมใส่ในอดีต เช่น คอปกตัง แขนกระบอก ใช้กระดุมจีนด้านหน้า เป็นต้น

2) ปรับขนาดและสัดส่วนให้มีความร่วมสมัย สวมใส่แล้วเหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน นอกจากนี้สินค้าสามารถใช่ร่วมกับสินค้าอื่น ๆ สลับเสื้อและกางเกงกับในร้านที่มีสีใกล้เคียงกันได้

3) เลือกใช้วัตถุดิบ สีสันและเทคนิคในการตัดเย็บหรือตกแต่ง ที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ทีชัดเจนของผู้ประกอบการ

4) คำนึงความเป็นไปได้ในการจัดจำหน่าย และจัดแสดงสินค้าเพื่อช่วยสื่อสารภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์สินค้า

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

Share this Post: