วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านงาแมง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านงาแมง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านงาแมง

ผ้าฝ้ายทอมือ

  • ร้านค้าของกลุ่มกิจการ:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองบ้านงาแมง
  • เว็บไซต์ร้านค้า: Website

หมู่บ้านเดิมทีเป็นกลุ่มชนเผ่ามีอาชีพทำการเกษตร สตรีเมื่อว่างจากการทำเกษตรก็มาทอผ้าเพื่อสวมใส่ เป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิม